Tại sao thị trấn Fatima mang tên con gái tiên tri muhammad?

Tại sao thị trấn Fatima mang tên con gái tiên tri muhammad? Ngày 13.5 là lễ kính Đức Mẹ Fatima. Năm nay, lễ này được tổ chức rất long trọng vì kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên Đức Maria hiện ra với 3 trẻ chăn cừu ở thị trấn Fatima