chiên và dê
Những cảnh báo

Những cảnh báo

Sự phân tách kẻ lành kẻ dữ chắc chắn sẽ phải xảy ra. Các thiên thần Chúa sẽ thực hiện việc đó theo lệnh Chúa. Sau đó kẻ lành được đưa về một nơi, kẻ dữ bị ném vào một chốn. Hai nơi chốn đó hết sức xa cách nhau, với những hạnh phúc hay khổ cực không sao đảo ngược được.