Tin mới

Hãy vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm
Hãy vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm
Bị điệu ra giữa Thượng Hội Ðồng, bị chất vấn rằng vì sao không chấp hành lệnh nghiêm cấm không được giảng dạy nhân danh Giêsu nữa, Phêrô và các Tông đồ đã khẳng khái trả lời: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5,32)....
Nhận ra Người lúc bẻ bánh
Nhận ra Người lúc bẻ bánh
Trong cuộc sống, để nhận ra được Chúa hiện diện, không thể nào bỏ qua những cuộc gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ và Thánh Thể. Các Tông đồ nhận ra Chúa Phục Sinh qua các lần bẻ bánh là một minh chứng.
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C
Ai là người nhận ra Đấng Phục Sinh đầu tiên? Đọc Ga 20,7-8. Khi nhận ra, anh ấy làm gì? Khi Phêrô nhận ra, anh ấy làm gì? Các môn đệ khác làm gì? Tại sao có sự khác biệt như vậy?
Chúa nhật 3 Phục sinh năm C
Chúa nhật 3 Phục sinh năm C
Chúa nhật 3 Phục sinh năm C
Hãy vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm
Hãy vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm
Bị điệu ra giữa Thượng Hội Ðồng, bị chất vấn rằng vì sao không chấp hành lệnh nghiêm cấm không được giảng dạy nhân danh Giêsu nữa, Phêrô và các...
Nhận ra Người lúc bẻ bánh
Nhận ra Người lúc bẻ bánh
Trong cuộc sống, để nhận ra được Chúa hiện diện, không thể nào bỏ qua những cuộc gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ và Thánh Thể. Các Tông đồ nhận...
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C
Ai là người nhận ra Đấng Phục Sinh đầu tiên? Đọc Ga 20,7-8. Khi nhận ra, anh ấy làm gì? Khi Phêrô nhận ra, anh ấy làm gì? Các môn...
Chúa nhật 3 Phục sinh năm C
Chúa nhật 3 Phục sinh năm C
Chúa nhật 3 Phục sinh năm C