Tin mới

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C
Chúa nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, dành để cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Bạn thấy có cần cầu nguyện cho ơn thiên triệu ở Việt Nam không?
Người mục tử
Người mục tử
“Người chăn dắt Israen”, là một thuật ngữ quen dùng trong văn hóa người Do Thái, biểu tượng là người gìn giữ hòa bình, người của cõi thiêng mà đến.

Chúa nhật 4 Phục sinh năm C  - Lễ Chúa Chiên lành
Chúa nhật 4 Phục sinh năm C - Lễ Chúa Chiên lành
Chúa nhật 4 Phục sinh năm C - Lễ Chúa Chiên lành
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C
Chúa nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, dành để cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Bạn thấy có cần cầu...
Người mục tử
Người mục tử
“Người chăn dắt Israen”, là một thuật ngữ quen dùng trong văn hóa người Do Thái, biểu tượng là người gìn giữ hòa bình, người của cõi thiêng mà đến.

Chúa nhật 4 Phục sinh năm C  - Lễ Chúa Chiên lành
Chúa nhật 4 Phục sinh năm C - Lễ Chúa Chiên lành
Chúa nhật 4 Phục sinh năm C - Lễ Chúa Chiên lành