Kiến tạo Trời Mới Đất Mới

Kiến tạo Trời Mới Đất Mới Thiên Đàng còn được hiểu là Nước Thiên Chúa hay Nước Trời. Nước Trời do Đức Giêsu thiết lập, bắt đầu từ trần gian và kết thúc vào ngày tận thế