Đường Yêu Thương

Đường Yêu Thương Chúa Kitô vác thập giá là để nhân loại chúng ta được hạnh phúc, vậy cớ sao Người lại khẳng định rằng ai muốn theo Người thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34). Vác thập giá nghĩa là chấp nhận hy sinh, bỏ mình, chấp nhận cả những bất công, nhục hình.