cộng đoàn
Linh mục và các tiêu cực trong cộng đoàn

Linh mục và các tiêu cực trong cộng đoàn

“ Tại Hội Thánh Việt Nam hôm nay, việc phát triển những giá trị tích cực vẫn tiếp tục mạnh, tuy dù đó đây những tiêu cực vẫn như muốn kiến trúc nhiều cơ sở vững bền.”