của lễ
Tạ ơn vì được là của lễ

Tạ ơn vì được là của lễ

“...Thánh Gioan Baotixita cũng đã giới thiệu Đấng Cứu Thế theo ý đó, nhưng bằng một hình ảnh khác. Ngài chỉ vào Chúa Giêsu mà nói: “Đây là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Cũng có nghĩa là Đấng gánh tội của trần gian, Đấng đền tội cho trần gian...”

Hiến tế mình làm của lễ đền tội

Hiến tế mình làm của lễ đền tội ự Chúa Giêsu tự ý hy sinh mạng sống mình đã được thực hiện trong cuộc thương khó của Người. Cuộc thương khó ấy nhắm mục đích chứng tỏ tình yêu Chúa đối với con người. Thánh Phaolô viết: “Theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta... Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,6-8).

Máu và các Hy lễ Cựu ước

Máu và các Hy lễ Cựu ước Thiên Chúa dự liệu máu hy tế để thiết lập giao ước cũ: “ông Môsê ... sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm lễ kỳ an tế Đức Chúa