Chứng nhân thầm lặng

Chứng nhân thầm lặng Hơn bốn thập niên với lựa chọn đồng hành với người nghèo, khám phá Tin Mừng từ những điều nhỏ nhất, phản ánh đời sống tôn giáo như một “chứng từ Công giáo”