Kết hiệp với Đức Kitô (bản chất)

Kết hiệp với Đức Kitô (bản chất) Bản chất của việc kết hiệp của Đức Kitô với các tín hữu, được giải thích bằng một số hình ảnh trọng tâm. Tân Ước nhấn mạnh đến thực tại, sự mật thiết và những ơn ích của sự kết hiệp này.

Sự cứng lòng (không sám hối) và hậu quả

Sự cứng lòng (không sám hối) và hậu quả “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3-5).

Đức Maria và niềm hy vọng của Ít-ra-en

Đức Maria và niềm hy vọng của Ít-ra-en Hôm nay chúng ta muốn ngước nhìn lên Đức Trinh Nữ Ma-ri-a như là người đã chia sẻ niềm hy vọng của dân Ít-ra-en dân tộc của Người và đã góp phần có một không hai vào việc thực hiện niềm hy vọng ấy.