ĐCV Thánh Giuse
Khóa thường huấn linh mục 2015

Khóa thường huấn linh mục 2015

“Linh mục, thừa tác viên của Lòng Chúa Thương Xót nơi bí tích Giải tội và Hôn phối” là chủ đề của Khóa Thường huấn linh mục năm 2015 được tổ chức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse