Elizabeth Bồ Đào Nha
Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

Trở thành Hoàng hậu, Elisabeth vẫn luôn hướng lòng về Thiên Chúa và đã thể hiện qua đời sống của người vợ, người mẹ và tấm lòng quảng đại với người nghèo.