hành trình truyền giáo
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô (2)

Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô (2)

Anh đã hoàn tất hành trình truyền giáo I. Bây giờ Anh đang ở Antiôkia, xứ Xilixia để tạm nghỉ xả hơi. Còn tôi thì đang ở Antiôkia, xứ Pixiđia để vùi đầu vào công việc đo lường, đong đếm và định giá công tác truyền giáo của Anh.

Bế mạc năm thánh, nhớ tới một người

Bế mạc năm thánh nhớ tới một người Năm Thánh Việt Nam đang khép lại. Sau bế mạc, mỗi người Công giáo Việt Nam vẫn tiếp tục hành trình riêng của mình. Hành trình về với Chúa.
Không phải hành trình nào cũng dẫn về Chúa. Nhưng chỉ những hành trình đúng với ý Chúa, được Chúa chúc lành. Hành trình đó là thế nào ?