Sự cứng lòng (không sám hối) và hậu quả

Sự cứng lòng (không sám hối) và hậu quả “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3-5).