Thần hiển

Thần hiển Thần hiển là việc tỏ hiện hữu hình và tạm thời sự hiện diện hoặc vinh quang của Thiên Chúa. Đây có thể là hiện tượng tự nhiên như đám mây hoặc ngọn lửa, dưới hình dạng con người hoặc dưới cảm nghiệm thị kiến.

Xây dựng nền văn minh tình yêu bằng những hiện diện tích cực

Xây dựng nền văn minh tình yêu bằng những hiện diện tích cực Giáo hội tại Việt Nam rất biết điều đó. Mọi thành phần đều muốn góp phần. Ý thức về thời cuộc là cần. Nó sẽ giúp cho việc sống đạo được thực hiện một cách có hiệu quả hơn trong giai đoạn mới của lịch sử đất nước.

Những hiện diện đỡ nâng

Những hiện diện đỡ nâng Tôi được nâng đỡ bởi nhiều người. Họ gặp tôi qua nhiều cách. Như thư từ, sách vở, điện thoại, viếng thăm. Dù tiếp xúc qua cách nào, họ vẫn hiện diện bên tôi.