hòa điệu
Các kinh nguyện Thánh Thể

Các kinh nguyện Thánh Thể

Một đàng, nội dung cơ bản của Kinh nguyện Thánh Thể vẫn là lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa vì ơn cứu chuộc của Người qua sự chết và phục sinh của Đức Kitô - do đó không cần phải thay đổi bản văn trong từng thánh lễ.