Họ đạo cổ Hạnh Thông Tây

Họ đạo cổ Hạnh Thông Tây Nếu so sánh với nhiều nhà thờ cổ tại Sài Gòn, nhà thờ Hạnh Thông Tây khá “khiêm tốn” về tuổi đời, được xây dựng vào năm 1921, thời linh mục Matthêu Hồ Tấn Đức làm cha sở.