Huỳnh tịnh của
Ông tiến sĩ lưng mọc lông dê

Ông tiến sĩ lưng mọc lông dê

Nhưng đơn giản hơn, tôi nghĩ rằng ông Paulus Của không quan tâm tới khác biệt tiểu tiết về tín lý, mà chỉ nhắm tới tính chất cốt lõi của câu chuyện là khuyến thiện.