khả năng
Cần thấy trước

Cần thấy trước

Tôi hết sức thực hiện lời khuyên “Cần thấy trước” trong những năm còn tại chức và cả trong thời gian về hưu hiện giờ.
Tôi thấy việc thực hiện “Cần thấy trước” có ảnh hưởng nhiều đến mục vụ, nhất là đến việc truyền giáo.