kinh ăn năn tội
Kinh Ăn năn tội

Kinh Ăn năn tội

Việc ý thức phận người yếu đuối tội lỗi là đòi hỏi cần thiết cho cuộc hành trình tìm đến Thiên Chúa là nguồn Chân - Thiện - Mỹ, là nguồn mạch mọi ân sủng và tình yêu vô biên.