kinh chúa thánh thần
Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Chúa Thánh Thần

Về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Hội Thánh, Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Ðời sống luân lý Kitô hữu là đời sống “trong Ðức Kitô” và “trong Chúa Thánh Thần” .