kỷ niệm đáng nhớ
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô (2)

Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô (2)

Anh đã hoàn tất hành trình truyền giáo I. Bây giờ Anh đang ở Antiôkia, xứ Xilixia để tạm nghỉ xả hơi. Còn tôi thì đang ở Antiôkia, xứ Pixiđia để vùi đầu vào công việc đo lường, đong đếm và định giá công tác truyền giáo của Anh.

Nhớ về một người Cha

Nhớ về một người Cha Nhân lễ giỗ lần thứ 20 của của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình