lễ Noen
Lễ Nôen, sinh nhật Đức Chúa Giêsu

Lễ Nôen, sinh nhật Đức Chúa Giêsu

Trong đêm Chúa Giêsu giáng thế, các thiên thần đã được Thiên Chúa sai đi loan báo tin vui. Thiên Chúa đã không sai các thiên thần đến với hoàng đế hay các bậc vương công trần gian, cũng không đến với các tiến sĩ hay tư tế trong đền thờ Giêrusalem.