lỗi lầm
Kinh Ăn năn tội

Kinh Ăn năn tội

Việc ý thức phận người yếu đuối tội lỗi là đòi hỏi cần thiết cho cuộc hành trình tìm đến Thiên Chúa là nguồn Chân - Thiện - Mỹ, là nguồn mạch mọi ân sủng và tình yêu vô biên.

Ðức Mẹ dắt tôi sang cõi đời sau

Ðức Mẹ dắt tôi sang cõi đời sau Lời kinh “Đến sau khỏi đày” gợi cho tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng trước giờ chết, tôi còn một thời gian dẫn tôi tới gần phút sau cùng ấy. Tôi không biết thời gian đó dài bao lâu. Nhưng càng thêm tuổi, tôi càng nghĩ đến cái mình là hơn là cái mình làm.