mừng kính
Ngày lễ

Ngày lễ

Ngày lễ là ngày Hội Thánh dành riêng để: tôn thờ Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế; kính nhớ Đức Mẹ, các Thiên thần, Các Thánh; các mầu nhiệm và các biến cố thánh cách đặc biệt.

Quy tụ quanh Đức Mẹ

Quy tụ quanh Đức Mẹ “Khi nhận tiếng ‘Kính Mừng’ vinh dự / Gabriel thần sứ tặng ban / Chữ “E-va” Mẹ đảo vần / Thành “A-ve” gửi bình an cho đời”