năm đức tin
Nhìn vào ba đối thoại để tin mừng thấm nhập theo đức tin

Nhìn vào ba đối thoại để tin mừng thấm nhập theo đức tin

Chúa dạy tôi hãy dùng đức tin mà nhìn Chúa trong Phúc Âm. Tôi vâng làm như vậy. Dần dần tôi thấy ba đối thoại, mà Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vừa nhắc đến, đã được chính Chúa Giêsu thực hiện một cách rất cụ thể rõ ràng tại Do Thái. Đơn giản như sau: