Năm Tân Phúc Âm hóa
Giúp thăng tiến công đoàn tín hữu

Giúp thăng tiến cộng đoàn tín hữu

Từ sau Công đồng Vaticanô II, vai trò và vị trí người giáo dân trong các hoạt động tông đồ và trong các cộng đoàn đã được thúc đẩy mạnh mẽ và được đặt để một cách xứng hợp.