Nhàn rỗi / theo bản chất và mục vụ

Nhàn rỗi / theo bản chất và mục vụ “Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,30).