ngôi lời
Ngôi lời

Ngôi lời

Ngôi: vị, biểu ý kính trọng; Lời: trước đây đọc là Blời, nghĩa là Trời, như trong kiểu nói “Ðức Chúa Blời”. Mà chữ Lời được ghép bởi các chữ khẩu, thiên, thượng nên cũng có nghĩa là Lời của Trời.

Nhục thể

Nhục thể Trong Thánh Kinh, nhục thể - còn gọi là xác phàm, phàm nhân, người phàm - được dùng để chỉ con người trong thân phận yếu đuối, mau hư nát; thân phận thụ tạo tùy thuộc vào Thiên Chúa hằng sống (x. St 6,3; Is 40,5-8).

Chia sẻ về truyền giáo

Chia sẻ về truyền giáo Người truyền giáo sống tinh thần nhập thế. Họ phải trân trọng, yêu thương con người, đất nước, địa phương mà họ được sai đến. Hiểu biết của họ phải sát cuộc sống.