Nhìn lại một chặng đường sống điều răn mới

Nhìn lại một chặng đường sống điều răn mới Tôi cảm thấy rất rõ tình yêu Chúa dành cho tôi là vô cùng lớn lao. Mặc dầu tôi rất yếu đuối, Chúa vẫn yêu thương tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu ấy, ở sự Chúa tha thứ cho tôi, Chúa kêu gọi tôi, Chúa sai tôi đi, Chúa nâng đỡ tôi. Tình yêu Chúa là món quà tặng nhưng không.