nhận tội
Ðức Mẹ giúp tôi khám phá

Ðức Mẹ giúp tôi khám phá

Có nhiều loại cảnh lưu đày. Có nhiều loại nơi khóc lóc. Đức Mẹ thương kéo tôi quan tâm đến một loại cách riêng. Loại đó là tình trạng tha hóa. Tha hóa nói đây là mất đi căn tính người môn đệ Chúa.