nội dung
Học giáo lý cùng con

Học giáo lý cùng con

“Để con trẻ am hiểu rõ về giáo lý, Thánh Kinh, ngoài việc học ở nhà thờ, phụ huynh cũng cần có sự quan tâm nhiều hơn, vì đối với người Công giáo, đây là môn học cần thiết để nâng cao kiến thức đạo và đời sống đức tin”

Chứng nhân thầm lặng

Chứng nhân thầm lặng Hơn bốn thập niên với lựa chọn đồng hành với người nghèo, khám phá Tin Mừng từ những điều nhỏ nhất, phản ánh đời sống tôn giáo như một “chứng từ Công giáo”