nộp thầy
Lá thư ngỏ gửi Giuđa Itcariốt

Lá thư ngỏ gửi Giuđa Itcariốt

Tối hôm ấy chúng mình đang cụng ly hào hứng, thì bỗng sụ mặt xuống hết. Thầy loan tin giật gân: “Nội trong anh em có một đứa phản Thầy”. Ai nấy ngơ ngác và tự hỏi: “Thằng nào?”