Tin mới

Ơn đại xá “Portiuncula”
Ơn đại xá “Portiuncula”
Từ trưa ngày 1.8 cho đến hết ngày 2.8, tín hữu đến viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo...
Năm thánh và ơn toàn xá
Năm thánh và ơn toàn xá
Muốn được tha tội thì phải ăn năn ghét tội và chừa tội - ghét tội vì lòng mến Chúa bởi Chúa thương tôi, chịu chết cho tội mà tôi chống lại Chúa, tôi hối hận, ghét tội và xin chừa, không phạm tội nữa.
Ơn đại xá “Portiuncula”
Ơn đại xá “Portiuncula”
Từ trưa ngày 1.8 cho đến hết ngày 2.8, tín hữu đến viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng...
Năm thánh và ơn toàn xá
Năm thánh và ơn toàn xá
Muốn được tha tội thì phải ăn năn ghét tội và chừa tội - ghét tội vì lòng mến Chúa bởi Chúa thương tôi, chịu chết cho tội mà tôi...