phép chúa thánh thần
Học thêm từ bài giảng lễ

Học thêm từ bài giảng lễ

Trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cha sở, vốn là cha giáo Đại Chủng viện, chia sẻ cho cộng đoàn phụng vụ một bài giảng ngắn gọn về tác động của Chúa Thánh Thần trên Hội Thánh.