Những ngày giáp ranh, tâm sự với Đức Mẹ Maria

Những ngày giáp ranh, tâm sự với Đức Mẹ Maria Không ngần ngại, Mẹ Maria nhỏ nhẹ trong trái tim tôi, đại ý thế này: “Tình hình càng phức tạp, thì đời con càng phải có một hướng đi thực đạo đức vững vàng