Sách Lễ Roma
Lễ đồng tế

Lễ đồng tế

Năm 2013, con có dịp về thăm một vài cha bạn ở các địa phận ngoài Bắc. Các ngài mời dâng lễ đồng tế trong ngày lễ quan thầy một giáo họ, hôm đó con đã đồng tế buổi sáng một nơi rồi, ngài nói luật địa phận này không được phép đồng tế hai lần một ngày, cần phải xin phép Đức cha, và ngài điện thoại xin phép cho con.