tái sinh
Tái sinh

Tái sinh

Mình đã có lần được nghe cha Piô Ngô Phúc Hậu gọi những người mới gia nhập đạo Công giáo là những người tiến bước hơn nữa trên đường tâm linh, thay vì gọi là trở lại đạo.

Tái sinh, ơn

Tái sinh, ơn Tái sinh là việc Thiên Chúa ban cho con người sự sống mới - được tham dự vào sự sống thần linh của Ngài, khác với sự sống tự nhiên của con người.