Thánh Brunô linh mục
Thánh Brunô linh mục

Thánh Brunô linh mục

Ngài là vị sáng lập Dòng khổ tu Chartreux. Linh đạo của Dòng Chartreux là cầu nguyện liên lỉ, soạn sách báo, làm việc lao động chân tay và không ngừng trau dồi kiến thức.