Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Đức Thánh cha Grêgôriô XVI đã tuyên phong Phaolô Miki và các bạn của ngài lên bậc Hiển thánh vào năm 1862.