thêm sức
Dấu chỉ niềm tin

Dấu chỉ niềm tin

Các cháu này, sau khi xưng tội và rước lễ lần đầu, đã tiếp tục học Giáo lý Thêm sức trong 3 năm. Ba năm học giáo lý Thêm sức cũng là thời gian các cháu sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể ngành Thiếu.