thượng tế
Thỏa thuận, thương lượng

Thỏa thuận, thương lượng

Thỏa thuận trong việc mua bán đất đai: như khi ông Abraham lo mộ phần cho bà Sara: “... xin ông ấy nhượng lại cho tôi theo đúng giá, để tôi có một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông” (St 23,8-9; x. R 4,4; 2Sm 24,24; Gr 32,8).

Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(7)

Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(7) Anh đang ngồi tù ở Xêdarê. Ngồi tù mà cứ rung đùi sung sướng y như đại gia đang thưởng thức cao lương mỹ vị trong nhà hàng cao cấp. Trước hết Anh sung sướng quá chừng vì đã đạt được đỉnh điểm của tình yêu.