Tử đạo thời hiện đại

Tử đạo thời hiện đại Trường hợp của Đức cố TGM Oscar Romero gợi mở suy tư về tính chất “tử vì đạo” trong thời hiện đại. Ngày xưa, thời Giáo hội sơ khai và thời truyền giảng Tin Mừng nơi các châu lục trong suốt thời Trung Cổ