Ngày giỗ của người Công giáo

Ngày giỗ của người Công giáo Ngày nay, người Công giáo thờ kính tổ tiên và tổ chức giỗ chạp như thế nào?