Chứng nhân ở giữa mọi người

Chứng nhân ở giữa mọi người Xung quanh chúng ta có rất nhiều người âm thầm làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống qua những việc là hy sinh, phục vụ một cách tự nhiên nhất