Trung gian, Đức Mẹ (Maria), Đấng

Trung gian, Đức Mẹ (Maria), Đấng Đức Trinh Nữ Maria còn được gọi là “Đức Nữ Trung Gian”. Trong thần học Công giáo, ngay từ khi thụ thai Đấng Cứu Chuộc, nguồn mạch mọi ân sủng, Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành trung gian dẫn đưa ân sủng đến cho nhân loại.