Tôi tuyên xưng đức tin

Tôi tuyên xưng đức tin Những thứ hưởng thụ trên đây và nhiều thứ hưởng thụ khác đều đang đi vào các nền văn hóa, để tạo nên những nhận thức sai, những quan điểm sai, những đường lối sai. Hiện tượng này đang xảy ra cả ngoài đời cả trong đạo. Nó đang góp phần không nhỏ trong việc làm nên phong trào tục hóa trong Hội Thánh chúng ta.