uy quyền
Ðón nhận uy quyền  của Thiên Chúa

Ðón nhận uy quyền của Thiên Chúa

Trong hành trình mà Phụng vụ dẫn chúng ta đi theo Chúa, bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước đã chỉ bước thứ nhất: gia nhập Nước Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay nói đến bước thứ hai: đón nhận uy quyền của Thiên Chúa.

Thánh Thần quyền uy

Thánh Thần quyền uy Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà ...” (Lc 1,35).

Chối bỏ Thiên Chúa

Chối bỏ Thiên Chúa Việc chủ tâm chối bỏ Thiên Chúa có ở trong lòng người tội lỗi, như một sự phản loạn chống lại uy quyền, chủ đích và giáo huấn của Thiên Chúa, dẫn tới việc từ khước phục vụ Chúa và chối bỏ Con của Ngài.

Bóng tối tự nhiên

Bóng tối tự nhiên Bóng tối, sự vắng bóng ánh sáng thường được dùng làm biểu tượng cho tội lỗi, hỗn mang vì vắng bóng Thiên Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh Thiên Chúa có thể hiện diện và được nhận biết ngay trong những cảnh tối tăm của thế giới.

Lời ngôn sứ

Lời ngôn sứ Thiên Chúa hứa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Người sẽ đặt lời của Người vào miệng ngôn sứ. Như thế, sứ ngôn là người nói thay cho Thiên Chúa, nói nhân danh Thiên Chúa, nói đúng Thánh ý Thiên Chúa