Văn khố mật Vatican
Ðổi tên Văn khố Mật Vatican

Ðổi tên Văn khố Mật Vatican

Nhằm hóa giải những đồn đãi tiêu cực đến từ chữ “mật” trong cụm tên Văn khố Mật Vatican, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô quyết định đổi tên nơi này thành Văn khố Tông tòa Vatican.