Siêu việt của Thiên Chúa, sự

Siêu việt của Thiên Chúa, sự Siêu: quá; việt: vượt qua. Siêu việt: vượt lên trên các thông thường.
Siêu việt là khái niệm phong phú được dùng trong toán học, hiện tượng luận, siêu hình học và thần học.